Site Overlay

Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през thejollyvintners.com, онлайн магазин на ‘’Веселите Винари“ ООД

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ‚‘Веселите Винари‘‘ ООД, ЕИК 200130637, със седалище и адрес на управление: София 1164, ул. ‚‘Якубица‘‘ 2, вх. Б, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия на „Веселите Винари“ ООД, наричана по-долу „THEJOLLYVINTNERS.COM”.
Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между THEJOLLYVINTNERS.COM и ПОЛЗВАТЕЛЯТ.
THEJOLLYVINTNERS.COM предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ възможност да закупува предлаганите през онлайн платфрмата стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на настоящите Общи условия. THEJOLLYVINTNERS.COM си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си http://thejollyvintners.com, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес dimitar@thejollyvintners.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и THEJOLLYVINTNERS.COM, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ВЕСЕЛИТЕ ВИНАРИ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 200130637, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Якубица‘‘ 2, вх. Б, предлагащо за продажба стоки посредством онлайн магазина THEJOLLYVINTNERS.COM
THEJOLLYVINTNERS.COM com e уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули и услуги, предоставяни от „Веселите Винари‘‘ ООД.
С използването на THEJOLLYVINTNERS.COM, Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.
Под „стоки/артикули и услуги, предоставяни през THEJOLLYVINTNERS.COM се разбират:
– вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Под „ПОЛЗВАТЕЛ“ се разбира физическо или юридическо лице, което е заявило и потвърдило покупка от онлайн платформата THEJOLLYVINTNERS.COM. С подаване на поръчка/заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. THEJOLLYVINTNERS.COM си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

II.Поръчки/заявки за покупка

Всяка заявка за покупка от ПОЛЗВАТЕЛЯ през THEJOLLYVINTNERS.COM въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от ПОЛЗВАТЕЛЯ като последният извърши последователно следните действия:

ПОЛЗВАТЕЛЯТ определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка“ срещу съответна стока);
ПОЛЗВАТЕЛЯТ въвежда информация за адреса на доставка;
Заявката за покупка на стока през THEJOLLYVINTNERS.COM се счита за извършена след натискане на бутона „Потвърди покупката“.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за THEJOLLYVINTNERS.COM не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от THEJOLLYVINTNERS.COM чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ, със следното съдържание: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес за доставка в следните срокове:
– най-късно до 4 (четири) работни дни – за територията на на София и страната.
При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, THEJOLLYVINTNERS.COM в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ е-mail адрес. THEJOLLYVINTNERS.COM ще отмени или ще промени поръчката по желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, THEJOLLYVINTNERS.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в THEJOLLYVINTNERS.COM онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени в брой от ПОЛЗВАТЕЛЯ или от трето лице от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на доставката;

V. Права на страните

ПОЛЗВТАЕЛ, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през THEJOLLYVINTNERS.COM, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до THEJOLLYVINTNERS.COM и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес dimitar@thejollyvintners.com. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
– при транспортирането стоката е била повредена.
След получаване на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено или устно искане до THEJOLLYVINTNERS.COM.

THEJOLLYVINTNERS.COM е длъжно да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил някое от правата си на отказ.

THEJOLLYVINTNERS.COM има отговорността информацията в THEJOLLYVINTNERS.COM да се поддържа винаги актуална.

THEJOLLYVINTNERS.COM не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на THEJOLLYVINTNERS.COM. THEJOLLYVINTNERS.COM не носи отговорност за непредоставяне на достъп до THEJOLLYVINTNERS.COM, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на THEJOLLYVINTNERS.COM.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.11.2021 г.